Drama sy’n herio pob un ohonom i ystyried y dyfodol

Eleni, bydd cyfle i eisteddfodwyr gael cipolwg ar fath o gynhyrchiad sy’n gwbl newydd i’r theatr Gymreig, sef cynhyrchiad artistig a theatraidd sydd yn cyfuno ffeithiau a gwyddoniaeth â geiriau, delweddau a cherddoriaeth wreiddiol er mwyn cyfleu gwybodaeth ac ennyn trafodaeth.

Newid hinsawdd a dyfodol ein cymunedau yw testun 2071, a’r nod yw rhoi cyfle i gynulleidfaoedd o bob oed ystyried a thrafod pob agwedd o’r testunau hyn.

Dewch i gael rhagflas o gynhyrchiad sydd yn ‘chwalu’r ffiniau rhwng cerddoriaeth a’r gwyddorau’. Bydd fersiwn gryno o 2071 ym Mhabell y Cymdeithasau 1 am 5.00 nos Fawrth 8 Awst ac yn y Sinemaes am 5.00 nos Fercher 9 Awst.

Bydd fersiwn estynedig newydd o 2071 gan Gwmni Pendraw yn mynd ar daith ac yn ymweld ag ysgolion, colegau a chymunedau yn gynnar yn 2018.

Man cychwyn y cynhyrchiad oedd sioe Saesneg o’r un enw gan wyddonydd blaenllaw, Chris Rapley, a fu’n gyfarwyddwr y British Antarctic Survey a’r Amgueddfa Wyddonol ac sydd bellach yn Athro Gwyddor Hinsawdd ym Mhrifysgol UCL yn Llundain. Datblygwyd y sioe un-dyn ar y cyd gyda Duncan Macmillan. Mae Cwmni Pendraw wedi defnyddio’r fersiwn wreiddiol fel man cychwyn ac wedi ei haddasu a’i diweddaru. Yn dilyn perfformiadau o 2071 Gwaith ar y Gweill yng Nghaernarfon a Bethesda fis Rhagfyr diwethaf, mae’r Cwni yn ymchwilio ac ymestyn yn ehangach y cyfuniad o’r celfyddydau ac archwilio ffeithiau.

Wyn Bowen Harries sydd yn cyfarwyddo’r cyfan ac cymryd rhan yn y cynhyrchiad. Siôn Eirwyn Richards sydd wedi golygu’r delweddau sy’n cyd-fynd â’r cynnwys a chyda cherddoriaeth newydd wedi ei gyfansoddi a’i berfformio gan Angharad Jenkins.

Meddai Wyn Bowen Harries:

“Er mai pwnc dwys sydd yma, mae’r cynnwys ynghylch yr her sy’n wynebu dynoliaeth yn bositif. Rwy’n gobeithio y bydd y modd yr ydym yn cyfleu’r ffeithiau, ynghyd â’n cyfuniad o ddelweddau a cherddoriaeth, yn rhoi cyfle unigryw i bobl ystyried pwnc sydd yn berthnasol i bob un ohonom.”

“Rôl theatr yw cynnig adloniant ond hefyd ein cyffroi a’n hannog i ystyried rhyw gwestiwn penodol. Cwestiwn mawr am ein dyfodol sydd gan 2071 i ni ei hystyried,” meddai.
DIWEDD
29.7.17
Manylion pellach: Wyn Bowen Harries, wynharries@gmail.com 07786992355

Lluiau ynghlwm o berfformiadau 2071 Gwaith ar y Gweill

Nodiadau ar gyfer Golygyddion:

  1. Cwmni Theatr sy’n arbenigo mewn themau hanesyddol, gwyddonol a cherddorol yw Cwmni Pendraw. Teithiwyd ein cynhyrchiad cyntaf ‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’ yn llwyddiannus iawn yn 2015 a 2016.

2 Gweler hefyd https://cwmnipendraw.com/ Twitter @Cwmni_Pendraw

 

 2071 poster steddfod Mon

Sioe ddramatig yn dod â Chymru’r deunawfed ganrif yn fyw

Mr Bulkeley DayMorladron, ymladd ceiliogod, cystadleuaeth pêl-droed anystywallt, roedd gan fywyd yn y ddeunawfed ganrif ei rialtwch a’i anturiaethau, sialensiau a dathliadau.
Mae cynhyrchiad drama newydd; Mr Bulkeley o’r Brynddu gan Gwmni Pendraw, sy’n teithio gogledd Cymru yn yr wythnosau nesaf ( gweler tudalen Manylion y Daith) wedi ei hysbrydoli gan ddyddiadur sydd yn dod a’r cyfnod yn fyw yn ei holl ddrama.
Cynigiodd dyddiaduron a ysgrifennwyd gan William Bulkeley, sgweier Y Brynddu, Llanfechell, Ynys Môn rhwng 1734-1760 y deunydd delfrydol ar gyfer cynhyrchiad cyntaf cwmni drama newydd, Cwmni Pendraw, sydd wedi’i sefydlu er mwyn creu profiadau theatraidd sydd yn cyfuno themâu hanesyddol a gwyddonol.
Mae’r cast bychan ac amryddawn yn arwain y gynulleidfa drwy uchafbwyntiau ac isel bwyntiau bywyd William Bulkeley, gan symud rhwng cymeriadau a’i thywys o’i gartref yn Y Brynddu, i Lys Biwmares, i Ddulyn, Llundain a’r Eidal. Arweinir y gynulleidfa drwy’r cyfan gan ddarlleniadau o’r dyddiaduron, a ysgrifennwyd yn Saesneg, golygfeydd dramatig a cherddoriaeth o’r cyfnod ac a nodwyd yn y dyddiaduron.
Meddai dramodydd y darn, yr actor a chyfarwyddwr, Wyn Bowen Harries:
“Pan ddarllenais ddyddiaduron William Bulkeley yn archif Prifysgol Bangor, roedd y cyfan yn ymddangos fel drama, yn wir mae digon o ddrama ar gyfer opera sebon ym mywyd yr hen William Bulkeley. Er ei fod yn un o’r bonedd, mae ei fywyd yn galed ac yn llawn drama: mae’n rhaid iddo ddelio gyda’r hyn sy’n digwydd yn sgil carwriaeth ei ferch gyda dihiryn o forleidr, mae ei fab, sydd i fod yn astudio yn yr ‘Inns of Court’ yn Llundain, yn gwario’n ofer o’i lwfans, tra bod ei fam yn cael ei sathru gan wartheg a chael ysgol yn disgyn arni. Yn ei ddyddiaduron mae William Bulkeley hefyd yn cofnodi rhai o’r cymeriadau, yr arferion a’r bywyd bob dydd o’i gwmpas. Mae’n nodi’r cyfiawnder bras sy’n cael ei bennu gan y Barnwr yn Llys Biwmares, ac yn sylwi ar safon wael pregeth person y plwyf.”
Dyma ysgrifennodd Manon Wyn Williams yn Barn am berfformiad cyntaf Mr Bulkeley o’r Brynddu dis Medi diwethaf, i ddathlu lansio’r dyddiaduron a thrawsgrifiad ar-lein: “cafwyd perfformiadau tan gamp gan yr actorion sef Wyn ei hun, (Bowen Harries), Rhodri Siôn a Manon Wilkinson…”
Roedd gan Heledd Lewis Jones Pennaeth Drama Ysgol Syr Thomas Jones hyn i ddweud am y perfformiad o Mr Bulkeley o’r Brynddu: “Mae’r disgyblion Drama yn parhau i sôn am y perfformiad welsant yn Llanfechell. …Roedd yr awyrgylch grëwyd a’r perfformiad gan y cast bychan talentog, wir yn effeithiol….Crëwyd cymeriadau credadwy ble gallwyd uniaethu â nhw gan y cast amryddawn hwn ac roedd y gynulleidfa wedi eu bachu! Roedd y gerddoriaeth benodol i’r cyfnod hefyd yn ychwanegu i’r perfformiad yn ei gyfanwaith.”
Noddir y perfformiadau sydd yn addas i gynulleidfa dros 11 oed gan Gyngor Sir Ynys Môn, Cynllun Noson Allan, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymdeithas Edward Llwyd/Llen Natur, MagnoxSDF a Chonsortiwm Newid Hinsawdd Cymru.

Cwmni theatr newydd yn paratoi ar gyfer eu cynhyrchiad cyntaf

Mr Bulkeley DayBydd cwmni theatr newydd yn teithio gogledd Cymru efo’u cynhyrchiad cyntaf yn y Flwyddyn Newydd.

Mae Cwmni Pendraw wedi ei greu gan yr actor profiadol ac adnabyddus, Wyn Bowen Harries (Rownd a Rownd, Coronation Street, Pobol y Cwm, Tipyn o Stad) er mwyn cynhyrchu perfformiadau theatraidd sy’n cyfuno themâu hanesyddol a gwyddonol.

Mae cynhyrchiad cyntaf Cwmni Pendraw: Mr Bulkeley o’r Brynddu, yn llwyddo i wneud hyn i’r dim, gan ddefnyddio dyddiaduron William Bulkeley, sgweier a fu’n byw ar Ynys Môn yn y 18fed ganrif, fel ysbrydoliaeth. Mae digon o ddrama i lenwi opera sebon ynddynt, yn ogystal â digwyddiadau sy’n dangos bywyd cymdeithasol ynghyd ag ansicrwydd bywyd yng Nghymru yn y cyfnod.

Wrth sôn am ddyfodiad cwmni theatr newydd yng Nghymru, dywedodd Manon Williams, darlithydd sgriptio efo’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Bangor ac un sy’n ysgrifennu i Barn:

“Mae’n galonogol gweld cwmni newydd yn cael ei greu i ddarparu theatr fyw yng Nghymru, ac yn enwedig i weld cwmni sy’n arbenigo mewn creu sioeau newydd sydd am archwilio themâu hanesyddol a gwyddonol. Mae hyn yn adlewyrchu’n dda ar ddiwylliant bywiog ac egnïol a’r cariad at theatr fyw sydd gennym yng Nghymru.”

Bydd Cwmni Pendraw yn mynd a’r cynhyrchiad dwyieithog, Mr Bulkeley o’r Brynddu, at gymunedau o Gaergybi i’r Wyddgrug rhwng diwedd Ionawr a chanol Chwefror, ac mae’r cynhyrchiad wedi ei groesawu’n wresog.

“Rydym wedi derbyn croeso i berfformio mewn sawl theatr a chanolfan, neuadd pentref ac ysgol ac wedi derbyn cryn ddiddordeb mewn llwyfannu’r cynhyrchiad,” meddai Wyn Bowen Harries.

“Perfformiwyd y sioe am y tro cyntaf i ddathlu cyhoeddi Dyddiaduron William Bulkeley a’u trawsgrifiadau ar-lein yn yr hydref pan dderbyniodd y perfformiad ymateb gwresog. Gan fod y perfformiad yn ddwyieithog rydym yn gobeithio y bydd o ddiddordeb i Gymry Cymraeg a dysgwyr, ynghyd ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes a diwylliant a thraddodiadau Cymru.”

Roedd disgyblion ysgol ymysg y rhai cyntaf a welodd y perfformiad yn Y Brynddu, cartref William Bulkeley, yn Llanfechell.  Meddai Heledd Lewis Jones, Pennaeth Drama Ysgol Syr Thomas Jones:
“Mae’r disgyblion Drama yn parhau i sôn am y perfformiad welsant yn Llanfechell. …Roedd yr awyrgylch a grëwyd a’r perfformiad gan y cast bychan talentog, wir yn effeithiol….Crëwyd cymeriadau credadwy ble gallwyd uniaethu â nhw gan y cast amryddawn hwn ac roedd y gynulleidfa wedi eu bachu! Roedd y gerddoriaeth benodol i’r cyfnod hefyd yn ychwanegu i’r perfformiad yn ei gyfanwaith.

Mae’r ddrama’n addas i Gymry Cymraeg a dysgwyr ac awgrymir ei bod yn addas ar gyfer cynulleidfa dros 11 oed. Mae taith Mr Bulkeley o’r Brynddu yn cychwyn ar 27 Ionawr ac yn dod i ben ar 14 Chwefror. Ceir y manylion llawn ar wefan cwmnipendraw.com