Sgyrsiau cyn Sioe / Pre-show talks

AM DDIM (gyda thocyn ar gyfer y sioe)free with a ticket for that evening’s show

22/6 7.30, 23/6 7.30, 24/6 2.30 & 7.30

22 Mehefin 2023    Darlithfa PL2    6.00pm (2ail lawr Pontio drws nesaf i Caffi Cegin) Grisiau (lifft ochr bellaf y bar)

Siaradwr: Dr. Goronwy Wynne: Teitl: Mwynhau Blodau Eryri

Brodor o Licswm yn Sir Fflint yw’r Dr Goronwy Wynne.

Dechreuodd ei ddiddordeb yn myd y blodau yn ifanc. Fel mab i ffarmwr roedd yn gyfarwydd â bywyd y wlad, ac ar ôl dyddiau ysgol aeth i Fangor i astudio Amaethyddiaeth a Botaneg. Am flynyddoedd bu’n Ddarlithydd yn Adran Bioleg yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru, a hefyd yn Gofnodydd i’r Gymdeithas Fotaneg (BSBI) am ddeugain mlynedd. Cafodd radd Doethur gan Brifysgol Salford am ei gyfrol ‘Flora of Flintshire’, a gyhoeddwyd yn 1993. Wedi iddo ymddeol cyhoeddodd ‘Blodau Cymru…Byd y Planhigion’ a ddyfarnwyd yn Llyfr y Flwyddyn 2018.

Y mae Goronwy yn Gymrawd Prifysgol Bangor, a’r Gymdeithas Lineaidd (FLS) a’r llynedd (2022) dyfarnwyd ef yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (FLSW). Y mae hefyd yn Llywydd Cymdeithas Edward Llwyd a Chymdeithas Thomas Pennant.

(Traddodir y ddarlith yn Gymraeg)

Noddir gan Gymdeithas Edward Llwyd/Llen Natur

22 June 6.00pm Lecture theatre PL2 (Next to Caffi Cegin. 2nd floor Pontio)

Dr Goronwy Wynne: Enjoying the plants of Eryri

Dr Goronwy Wynne is a popular lecturer and broadcaster and President of Cymdeithas Edward Llwyd and of Cymdeithas Thomas Pennant.

Goronwy saId…”As the son of a farmer I was familiar with country life, and I enjoyed going to Bangor to study Agriculture and Botany.

This led to my work in the Biology Department of the North East Wales Institute for many years, specialising in ecology and botany.

I was also Recorder for the Botanical Society of Britain and Ireland for 40 years, and this was the basis of my book “Flora of Flintshire”, published in 1993.”

After his retirement Dr Wynne also published “Blodau Cymru: Byd y Planhigion” (The Flowers of Wales: The World of Plants) which was awarded Welsh Book of the Year in 2018. He is also a Fellow of Bangor University and of the Linnean Society, and last year (2022) was awarded Fellowship of the Learned Society of Wales.

(This lecture will be in Welsh with simultaneous translation)

Sponsored by Cymdeithas Edward Llwyd/Llen Natur

23 Mehefin 2023 Stiwdio 6.00pm (2ail lawr Pontio – grisiau ond lifft ar gael, pen pellaf y bar.)

Siaradwr: Dr Barbara Jones

Teitl: Jewels of Eryri – what future?

Brodor o Bolton, Swydd Gaerhifryn – Swyddog Cadwraeth Ardal, Aviemore; dringwraig profiadol; yng Ngymru, nifer o gyfrifoldebau gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru cyn gwneud ei doethuriaeth ar blanhigyn eiconig Eryri, Lloydia, lili’r Wyddfa, ym Mhrifysgol Bangor – mae Barbara yn arbenigwr cenedlaethol.

(Traddodir y ddarlith yn Saesneg) Noddir gan Cwmni Pendraw

23 June 2023 Stiwdio 6.00pm  (2nd floor stairs, but lift available.)

Speaker: Dr Barbara Jones

Title: Jewels of Eryri – what future?

A native of Bolton, Lancashire – Assistant Regional Officer for Aviemore; experienced climber; in Wales, a number of responsibiities with the Countryside Council for Wales before completing her doctorate on the iconic Eryri plant Lloydia, Snowdon lily, in Bangor University – Barbara is a national specialist.

[The lecture will be in English] Sponsored by Cwmni Pendraw.

24 Mehefin 2023 6.00pm    Stiwdio 2ail lawr Pontio – (grisiau ond lifft ar gael, pen pellaf y bar).

Siaradwr: Dr Iwan Gwyn Williams

Teitl: Oes o gofnodi planhigion mynyddoedd Eryri

Yn frodor o Groeslon, Arfon, ac yn byw yn Rhuthun mae Gwyn yn beiriannydd wrth ei alwedigaeth ac arbenigwr mewn trin data. Mae ei ddiddordeb mewn planhigion a rhedyn Arctig-Alpaidd, eu hecoleg a’u hanes, yn dyddio o’i blentyndod. Mae’n ddyluniwr celfydd, cyfrannwr cyson i Cymuned Llèn Natur ac yn weithredwr cynaladwyedd deallus.

(Traddodir y ddarlith yn Gymraeg) Noddir gan Gymdeithas Edward Llwyd/Llen Natur.

24 June 2023      Stiwdio 6.00pm (2nd floor stairs, but lift available.)

Speaker : Dr Iwan Gwyn Williams

Title: A lifetime of recording the plants of Eryri

A native of Groeslon, Arfon, now living in Rhuthun, Gwyn is an engineer by training and and expert in processing data. His interest in the plants of the high mountains, their history and ecology, dates from his childhood on the edges of Eryri. He is an accomplished botanical photographer, a recorder of change, a skilful draughtsman, a regular contributer to Cymyned Llên Natur and an active sustainability champion.

[The lecture will be in Welsh with simultaneous translation]

Sponsored by Cymdeithas Edward Llwyd/Llen Natur.