Drama sy’n herio pob un ohonom i ystyried y dyfodol

Eleni, bydd cyfle i eisteddfodwyr gael cipolwg ar fath o gynhyrchiad sy’n gwbl newydd i’r theatr Gymreig, sef cynhyrchiad artistig a theatraidd sydd yn cyfuno ffeithiau a gwyddoniaeth â geiriau, delweddau a cherddoriaeth wreiddiol er mwyn cyfleu gwybodaeth ac ennyn trafodaeth.

Newid hinsawdd a dyfodol ein cymunedau yw testun 2071, a’r nod yw rhoi cyfle i gynulleidfaoedd o bob oed ystyried a thrafod pob agwedd o’r testunau hyn.

Dewch i gael rhagflas o gynhyrchiad sydd yn ‘chwalu’r ffiniau rhwng cerddoriaeth a’r gwyddorau’. Bydd fersiwn gryno o 2071 ym Mhabell y Cymdeithasau 1 am 5.00 nos Fawrth 8 Awst ac yn y Sinemaes am 5.00 nos Fercher 9 Awst.

Bydd fersiwn estynedig newydd o 2071 gan Gwmni Pendraw yn mynd ar daith ac yn ymweld ag ysgolion, colegau a chymunedau yn gynnar yn 2018.

Man cychwyn y cynhyrchiad oedd sioe Saesneg o’r un enw gan wyddonydd blaenllaw, Chris Rapley, a fu’n gyfarwyddwr y British Antarctic Survey a’r Amgueddfa Wyddonol ac sydd bellach yn Athro Gwyddor Hinsawdd ym Mhrifysgol UCL yn Llundain. Datblygwyd y sioe un-dyn ar y cyd gyda Duncan Macmillan. Mae Cwmni Pendraw wedi defnyddio’r fersiwn wreiddiol fel man cychwyn ac wedi ei haddasu a’i diweddaru. Yn dilyn perfformiadau o 2071 Gwaith ar y Gweill yng Nghaernarfon a Bethesda fis Rhagfyr diwethaf, mae’r Cwni yn ymchwilio ac ymestyn yn ehangach y cyfuniad o’r celfyddydau ac archwilio ffeithiau.

Wyn Bowen Harries sydd yn cyfarwyddo’r cyfan ac cymryd rhan yn y cynhyrchiad. Siôn Eirwyn Richards sydd wedi golygu’r delweddau sy’n cyd-fynd â’r cynnwys a chyda cherddoriaeth newydd wedi ei gyfansoddi a’i berfformio gan Angharad Jenkins.

Meddai Wyn Bowen Harries:

“Er mai pwnc dwys sydd yma, mae’r cynnwys ynghylch yr her sy’n wynebu dynoliaeth yn bositif. Rwy’n gobeithio y bydd y modd yr ydym yn cyfleu’r ffeithiau, ynghyd â’n cyfuniad o ddelweddau a cherddoriaeth, yn rhoi cyfle unigryw i bobl ystyried pwnc sydd yn berthnasol i bob un ohonom.”

“Rôl theatr yw cynnig adloniant ond hefyd ein cyffroi a’n hannog i ystyried rhyw gwestiwn penodol. Cwestiwn mawr am ein dyfodol sydd gan 2071 i ni ei hystyried,” meddai.
DIWEDD
29.7.17
Manylion pellach: Wyn Bowen Harries, wynharries@gmail.com 07786992355

Lluiau ynghlwm o berfformiadau 2071 Gwaith ar y Gweill

Nodiadau ar gyfer Golygyddion:

  1. Cwmni Theatr sy’n arbenigo mewn themau hanesyddol, gwyddonol a cherddorol yw Cwmni Pendraw. Teithiwyd ein cynhyrchiad cyntaf ‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’ yn llwyddiannus iawn yn 2015 a 2016.

2 Gweler hefyd https://cwmnipendraw.com/ Twitter @Cwmni_Pendraw

 

 2071 poster steddfod Mon

Gwlad yr Iâ/Iceland

Wedi dychwelyd o Wlad yr Iâ gyda mwy o ymchwil ar gyfer ‘2071’. Mae’r rhewlifau’n crebachu’n gyflym, yr afonydd yn newid cwrs a systemau creu ynni naturiol yn newid. Diolch i Rhys Bowen Harries a chwmni Glacier Guides Iceland am eu cymorth.. Dyma rhai lluniau a fydd yn ‘2071’ yn Eisteddfod Môn ac ar daith Hydref/Tachwedd 2017.

Back from Iceland. The glaciers are retreating, the rivers are changing threatening local renewable energy sources. Thanks to Rhys Bowen Harries and Glacier Guides Iceland for their help. Here are some pics which will be seen in our new show ‘2071’.IMG_1092IMG_1129IMG_1127