CREIGIAU GEIRWON

CREIGIAU GEIRWON gan Wyn Bowen Harries

Cynhyrchiad Cwmni Pendraw, Vertical Dance Kate Lawrence a Pontio

Ar greigiau geirwon Eryri y triga Lili’r Wyddfa, un o’n blodau mwyaf prin.

Dyma un rheswm mae pob math o bobol wedi dod i grwydro llechweddau Eryri am dros 300 mlynedd a mwy.

Dewch i gyfarfod â’r tywyswyr mynydd cynnar a fu’n arwain y botanegwyr a chasglwyr planhigion, y daearegwyr, artistiaid a beirdd ar hyd y llethrau a’r copaon.

Dyma sioe sy’n cyfuno drama, hiwmor, cerddoriaeth a dawns fertigol ar raffau!

Cawn gyfarfod â sawl ymwelydd, gan gynnwys rhai adnabyddus, drwy lygaid y bobl leol a gyflogwyd i’w tywys, pobol fel William Williams, neu ‘Wil Bŵts’ o Lanberis.

Bydd y tywyswyr yn rhannu rhai o’u straeon, eu profiadau a’r cystadlu rhyngddynt i ddiddanu, bwydo a chysgodi’r ymwelwyr ar gopa’r Wyddfa.

A oedden nhw’n gwerthfawrogi pwysigrwydd y planhigion prin sydd i’w cael ar y llechweddau, abeth yw dyfodol y lili heddiw?

Hwn yw trydydd cynhyrchiad Cwmni Pendraw. Mae’r cwmni’n arbenigo mewn cyfuno hanes agwyddoniaeth mewn ffyrdd creadigol ac annisgwyl, gan ddefnyddio drama, cherddoriaeth, ac am y tro cyntaf, dawns fertigol.

Yn Gymraeg gyda capsiynau Saesneg. Arwyddo BSL Nos Iau 22ain a Gwener 23ain Mehefin

Sgyrsiau cyn sioe am ddim 6.30 yn y stiwdio gan fotanegwyr ac amgylcheddwyr adnabyddys wedi eu noddi gan Gymdeithas Edward Llwyd a Llên Natur

Addas ar gyfer oedran 8+

Mehefin/June 22ain 7.30 (Rhagwelediad pris isel/reduced price preview )

Mehefin/June 23ain 7.30

Mehefin/June 24ain 2.30 a 7 .30

Tocynnau drwy Swyddfa Docynnau Pontio (Dewiswch eich iaith yn gyntaf)
Tickets via Pontio Bos Office (select your language first) https://www.pontio.co.uk/online/article/23Creigiau

PRISIAU TOCYNNAU / TICKET PRICES

22 Mehefin/ June 7.30

Pris Llawn/ Full price: £10
Pris Gostyngol (dros 60) / Reduction (Over 60) £10
Myfyrwyr / Students: £8
Plant dan 18 Children under 18: £8

23, 7.30 / 24 Mehefin / June 2.30 & 7.30

Pris Llawn / Full Price:  £16
Dros 60: Pris Gostyngol (dros 60) £12
Myfyrwyr / Students: £10
Plant dan 18 / Children under 18: £10  
Tocyn Teulu ar gael/Family ticket available

Creigiau Geirwon

Eryri’s rugged rocks are the home of the Snowdon Lily, one of our rarest flower.

It is one reason why all sorts of people have been attracted to Eryri’s slopes for over 300 years.

Come and meet the early mountain guides who led the botanists, plant collectors, geologists artists and poets across the mountain slopes and peaks.

This show combines drama, humour, music and vertical dance on ropes!

We meet the visitors, including some famous names, through the eyes of the local people who were employed to guide them, people such as William Williams, or ‘Wil Bŵts’ of Llanberis.

The guides themselves will share some of their stories and experiences, their achievements and the competition between them to entertain, feed and shelter the visitors at the summit of Yr Wyddfa.

Did they appreciate the importance of the rare mountain plants, and how does the future look for the lily?

This is Cwmni Pendraw’s third production. The company specialise in combining science and history in creative and surprising ways, using drama, music, and for the first time, vertical dance.

A production by Cwmni Pendraw, Vertical Dance Kate Lawrence and Pontio.

Mainly in Welsh but all performances captioned in English. BSL signing Thurs 22nd and Fri 23rd June

Pre show talks by well known botanists and environmentalists 6.30pm in the Studio 22nd -24th June sponsored by Cymdeithas Edward Llwyd and Llên Natur

Suitable for Age 8+

Cyfarwyddo / Directing – Wyn Bowen Harries 
Cyfarwyddo Dawns / Dance Directing – Kate Lawrence
Actio /Acting- Iwan Charles, Llŷr Evans, Manon Wilkinson                        
Dawns Fertigol / Vertical Dance– Despina Goula, Kseniia Fedorovyh, Lisa Spaull  
Cerddoriaeth / Music – Patrick Rimes, Casi Wyn, Mared Williams (24 Mehefin / June)
Cynllunydd Set a Gwisgoedd / Set and Costume designer – Luned Gwawr Evans
Goleuo / Lighting – Gwion Llwyd
Sain / Sound – Aled Hughes
Rheolwr Cynhyrchiad / Production Manager – Iestyn Garlick
Llwyfan / Stage – Martha Davies
BSL – Cathryn Mc Shane
Marchnata / Marketing– Eli Elis-Williams
Video a lluniau / Video & images – SDG Productions
Dylunio / Design – Rob Spaull

Noddir gan

AR Y CREIGIAU GEIRWON

Cynhaliwyd wythnos hynod lwyddianus o ymchwil a datblygu yn Pontio, Bangor. Gorffennaf 2021

A very successful week of R & D in Pontio. Here the full documentary by SDG productions

Dyma ein rhaglen ddogfen gyda fersiwn byr i ddilyn.

AR Y CREIGIAU GEIRWON

NEWYDDION/NEWS

Byddwn yn cydweithio gyda’n partneriaid newydd – Pontio -Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Prifysgol Bangor, a Parc Cenedlaethol Eryri ar ein prosiect newydd cyffrous.

We will be working with our new partners Pontio Arts and Innovation Centre, Bangor University and Snowdonia National Park on our exciting new project: Visiting gentlemen scientists, botanists, artists, poets, avid Victorian fern collectors and their effect on the cultural heritage of the local people, landscape and extraordinary wildlife of Snowdonia.

Cynhelir wythnos ymchwil a datblygu Chwefror 15 – 19 yng nghwmni Kate ‘Vertical Dance’ Lawrence a fydd yn dysgu actorion i gerdded ar waliau a ‘dringo’ mynyddoedd. Sgript gan Wyn Bowen Harries, Cerddoriaeth yng ngofal Stephen Rees.

There will be a week of R + D in February in the company of verticaldancekatelawrence.com to experiment with actors to create climbing and mountain walking movement. Script by Wyn Bowen Harries, Music by Stephen Rees.

Taith o’r sioe lawn yn Mis Medi gyda pherfformiad yn ‘Gwyl Amgylcheddol’ newydd Caernarfon Medi 18ed yn y Galeri.

A full tour in Sept 2020 with an appearance in Caernarfon’s new Environment Festival on Sept 18th