2071

2071-finalposter

Yn y flwyddyn 2071 bydd wyres fach yr Athro Chris Rapley yr un oed ag ydi o heddiw. Sut fyd fydd o’i blaen? Cwmni Pendraw yn cyflwyno ‘2071 Gwaith ar y Gweill’. 
Bydd trafodaeth ar newid hinsawdd ar ol y cyflwyniad ac ar natur a strwythyr y sioe. Y bwriad wedyn yw ei ddatblygu’n bellach a chyflwyno cynhyrchiad llawn mewn mwy o ganolfannau ac efallai Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017.
Mae’r pwnc yn un hynod bwysig ac amserol yn arbennig o sylwi ar y cyd-ddigwyddiad rhwng 2071 a 2017.
Arbrawf yw hwn. Arbrawf i weld os oes modd defnyddio geiriau, cerddoriaeth a delweddau i archwilio pwnc cymleth ac emosiynnol.
(In 2071 Professor Chris Rapley’s little grandaughter will be the same age as he is now. What kind of world will she experience? A work in progress by Cwmni Pendraw.
An investigation in Welsh into the Earth’s climate in words and music by Wyn Bowen Harries and Angharad Jenkins with images by Sion Eirwyn Richards. Based on the Royal Court, London play by Chris Rapley and Duncan Macmillan)

Diwedd Taith/End of Tour

Diolch i bawb a gefnogodd Cwmni Pendraw ac a ddaeth i weld Mr Bulkeley o’r Brynddu a diolch am eich ymateb brwd a chalonogol.

Thank you everyone that supported Cwmni Pendraw and saw Mr Bulkeley o’r Brynddu and thanks for your warm and enthusiastic reception.ACW_logo_CMYK_landscape WG_Sponsored_port_colLogo Bara Caws

Newid 2 Ganolfan/Change of 2 venues

SYLWER. Oherwydd trafferthion gyda adeiladwyr a phroblemau technegol eraill- because of refurbishment and other technical problems:

Perfformiad Harlech Nos Fawrth 12 Ebrill yn awr am 7.30pm yn  – NEUADD GOFFA, CRICIETH.  Harlech Tuesday 12 April is now at 7.30pm – CRICIETH MEMORIAL HALL

Mae perfformiad Arcola Theatre, Llundain Nos Sul 24 Ebrill yn awr am 7.30pm                   CANOLFAN CYMRU LLUNDAIN, 157 GRAY’S INN Rd, WC1X 8BU

Arcola Theatre performance Sun 24 April is now at – THE LONDON WELSH CENTRE, 157 GRAY’S INN RD, LONDON WC1 8BU at 7.30pm

Taflen  2 W B Newydd ail daithTOCYNNAU NEUADD LLANOVER HALL TICKETS

Ebost cwmnipendraw@gmail.com  – gadewch enw a sawl tocyn sydd angen a bydd eich tocynnau ar gael ar y drws am £10 (£8)

E mail cwmnipendraw@gmail.com – leave your name and how many tickets required and they will be on the door for £10(£8)

 

Mr Bulkeley Taith 2/Tour 2

mrbulkeleyACW_logo_CMYK_landscape

Bydd Mr Bulkeley o’r Brynddu yn ol ar y lôn am ei ail daith Mis Ebrill 2016!

Mr Bulkeley is back on the road in April 2016.

Y Daith:

Mawrth 12 Neuadd Goffa Cricieth
Mercher 13 Neuadd y Dref Pwllheli
Iau 14
Gwener 15 Y Stiwt, Rhosllanerchrhugog
Sadwrn 16 Ucheldre, Caergybi/Holyhead
Llun 18 Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug/Mold
Mawrth 19 Theatr Y Werin Aberystwyth
Mercher 20 Theatr Mwldan Aberteifi/Cardigan
Iau 21 Theatr Y Miners, Rhydaman/Ammanford
Gwener 22 Y Llwyfan Caerfyrddin/Carmardden
Sadwrn 23
Sul 24 London Welsh Centre, Llundain/London
Llun 25
Mawrth 26 Theatr BrynTerfel, Pontio, Bangor
Mercher 27
Iau 28 Theatr y Borough, Y Fenni/Abergyfenni
Gwener 29 Canolfan Gartholwg, Pontypridd
Sadwrn 30 Llanover Hall, Caerdydd/Cardiff

NEWYDDION/NEWS

Ymddiheuriadau! Ryda ni wedi cael ychydig o drafferth gyda’r wefan yn ddiweddar ond dyma gyhoeddi bydd Mr Bulkeley o’r Brynddu nôl ar y lôn eto yn Ebrill 2016. Ail daith yw hon a chyhoeddir y manylion yn fuan iawn.

Apologies! We have been having some problems with the website recently but are now announcing a new second tour of Mr Bulkeley o’r Brynddu for April 2016. Full details will be published soon.

Yn ogystal dyma gyhoeddi prosiect newydd ar gyfer Mis Medi 2016 sef FFLAMAU’R LASYNYS, cynhyrchiad ar leoliad yn Y Lasynys Fawr, Harlech. Cwblhawyd sgript dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymdeithas Edward Llwyd a CAE. Mwy o fanylion yn y man.

Also a new project for September 2016 – FFLAMAU’R LASYNYS, a production on location in Y Lasynys Fawr, Harlech. A sgript has been written with funding from Wales Arts Council, Edward Llwyd Society and CAE. More information soon.

DeLwedd Lasynys 5

 

 

Diwedd Taith/End of tour: Mr Bulkeley o’r Brynddu

Cafwyd diweddglo gwych a gwahanol i’r daith yn yr Hen Lys Barn, Biwmaris lle roedd William Bulkeley ei hun yn cadw sessiynnau chwarter yn y 18ed ganrif. Profiad diddorol oedd clywed ei eiriau ef ei hun yn yr union fan lle roedd yn mynychu.

A marvellous conclusion to a most succesful tour was had in the Old Courthouse in Beaumaris. We could have sold it 5 times over such was the demand for tickets.

Diolch i’r cast a’r cerddorion a’r criw ac i BAWB oedd ag unrhywbeth i’w wneud â llwyddiant ysgubol y daith.

Thank you to everyone who helped make this a most successful production.mrbulkeley015MrB004MrBMrBulkeley_06

Blwyddyn Newydd Dda!

Cwmni Pendraw (Pendraw theatre Co.) :  Blwyddyn newydd Dda – Happy New Year.

William Bulkeley : March 31st : “Here the year 1751 must End: Because by an Act of Parliament pass’d in April last for regulateing the comencement of the year, & correcting the Callender — there are among otherthings enacted, that ye old Computation of the year by which it begins on March 25 is not to be made use of throughout all the British Dominions after December 31, 1751 but January 1, next following is to be reckoned the first day of the year 1752 ; and every year for the future to begin on January 1 instead of March 25, and the days of each Month after January 1, 1752, are to go on in ye same order as usuall, till September 2, in the Said year inclusive – but the Naturall day next following the Said September 2d. 1752, instead of the third is to be call’d the 14th. of September omitting onely for that time the intermediate days of the present Callendar, and the severall natural days that shall follow the said 14th. of September are to be reckoned forward in numeral order as usuall, and so on continually and is most confusing for all common people and gentlemen!”

‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’ ar daith Ionawr 27 – Chwefror 14  (On Tour Jan 27th – Feb 14th cwmnipendraw.com for more info.)